2,2-Dimethyl-5-[2-(2-trimethylsilylethoxymethoxy)-propyl]-[1,3]dioxolane-4-carboxaldehyde

2,2-Dimethyl-5-[2-(2-trimethylsilylethoxymethoxy)-propyl]-[1,3]dioxolane-4-carboxaldehyde