3,3,5-Tributoxy-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-5-(trimethylsiloxy)tetrasiloxane

3,3,5-Tributoxy-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-5-(trimethylsiloxy)tetrasiloxane