2-Chloro-3-methyl-4-diethylamino-5-[4-chlorophenyl]-8-chloro-9-methoxybenzo[h]-1,6-naphthyridine

2-Chloro-3-methyl-4-diethylamino-5-[4-chlorophenyl]-8-chloro-9-methoxybenzo[h]-1,6-naphthyridine