1,1-Dimethyl-3-(2,2,2-trichloro-1-(4-iodo-phenylamino)-ethyl)-urea

1,1-Dimethyl-3-(2,2,2-trichloro-1-(4-iodo-phenylamino)-ethyl)-urea