3-(3-chloro-2-methylphenyl)-1,1-dimethylurea

3-(3-chloro-2-methylphenyl)-1,1-dimethylurea