3-(5-chloro-2-methylphenyl)-1,1-dimethylurea

3-(5-chloro-2-methylphenyl)-1,1-dimethylurea