2-Dimethylamino-6-methyl-4-trifluoromethyl-4H-[1,3,5]oxadiazine-4-carboxylic acid methyl ester

2-Dimethylamino-6-methyl-4-trifluoromethyl-4H-[1,3,5]oxadiazine-4-carboxylic acid methyl ester