3-(2-chloro-6-methylphenyl)-1,1-dimethylurea

3-(2-chloro-6-methylphenyl)-1,1-dimethylurea