3,3-dimethyl-1-(2-nitrophenyl)urea

3,3-dimethyl-1-(2-nitrophenyl)urea