1,3-Bis(isothiocyanatomethyl)-2-methoxy-5-methylbenzene

1,3-Bis(isothiocyanatomethyl)-2-methoxy-5-methylbenzene