1-Isopropylamino-3-(1-naphthylmethyloxy)-propan-2-ol

1-Isopropylamino-3-(1-naphthylmethyloxy)-propan-2-ol