2-(4-Iodophenyl)-5-methoxytetrahydrofuran

2-(4-Iodophenyl)-5-methoxytetrahydrofuran