t-Butoxycarbonylvalylvaline, methyl ester

t-Butoxycarbonylvalylvaline, methyl ester