N-Ethyl-1-phenyl-3-butanamine

N-Ethyl-1-phenyl-3-butanamine