methyl(1-phenylbutan-2-yl)amine

methyl(1-phenylbutan-2-yl)amine