3-Methyl-2-trichloromethyl-oxazolidin-5-one

3-Methyl-2-trichloromethyl-oxazolidin-5-one