1,2-Benzenediol, 4-[2-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-

1,2-Benzenediol, 4-[2-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-