3-[Ethyl(methyl)amino]propanenitrile

3-[Ethyl(methyl)amino]propanenitrile