2-Dimethylamino-4-(p-chlorophenyl)-(4H)-1,3-oxazine-5-carboxaldehyde

2-Dimethylamino-4-(p-chlorophenyl)-(4H)-1,3-oxazine-5-carboxaldehyde