3-Isobutyryl-5-phenoxymethyl-2-oxazolidinone

3-Isobutyryl-5-phenoxymethyl-2-oxazolidinone