2,4-Hexanedione, 3,5-dimethyl-1-phenyl-

2,4-Hexanedione, 3,5-dimethyl-1-phenyl-