5-(oxolan-2-ylmethyl)heptan-2-ol

5-(oxolan-2-ylmethyl)heptan-2-ol