3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-one

3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-one