1'-Ethylspiro[1,3-benzodioxole-2,3'-pyrrolidine]

1'-Ethylspiro[1,3-benzodioxole-2,3'-pyrrolidine]