Ethyl 4,4,4-trichloro-3-hydroxybutanoate

Ethyl 4,4,4-trichloro-3-hydroxybutanoate