2,2-Dimethyl-1,3-oxazinane

2,2-Dimethyl-1,3-oxazinane