5-nitro-3-(pyrrolidinylcarbonyl)phenyl pyrrolidinyl ketone

5-nitro-3-(pyrrolidinylcarbonyl)phenyl pyrrolidinyl ketone