Pyrrolidine, 1-[[(1,1-dimethylethyl)imino]methyl]-

Pyrrolidine, 1-[[(1,1-dimethylethyl)imino]methyl]-