4-(2-hydroxy-2,2-diphenylethyl)-1,2,5-trimethylpiperidin-4-ol

4-(2-hydroxy-2,2-diphenylethyl)-1,2,5-trimethylpiperidin-4-ol