Pyrrolidin-1-yl phenyl ketoxime

Pyrrolidin-1-yl phenyl ketoxime