1-(4-ethoxyphenyl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrrolidine-2,5-dione

1-(4-ethoxyphenyl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrrolidine-2,5-dione