1-Azetidinyl-2-triethylsilylethane

1-Azetidinyl-2-triethylsilylethane