1-[(2-Chloroethyl)sulfanyl]-3-methylbutane

1-[(2-Chloroethyl)sulfanyl]-3-methylbutane