2-amino-5-(3,4-dichloro-phenyl)-oxazol-4-one

2-amino-5-(3,4-dichloro-phenyl)-oxazol-4-one