1-[2-(4-Chlorophenyl)ethanethioyl]-4-methylpiperazine

1-[2-(4-Chlorophenyl)ethanethioyl]-4-methylpiperazine