(1Z)-7-Chloro-3-(3,4-dichlorophenyl)-10-hydroxy-1-([(Z)-3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]imino)-1,3,4,10-tetrahydro-9(2H)-acridinone

(1Z)-7-Chloro-3-(3,4-dichlorophenyl)-10-hydroxy-1-([(Z)-3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]imino)-1,3,4,10-tetrahydro-9(2H)-acridinone