1,2,5-trimethyl-4-(4-methylphenyl)piperidin-4-ol

1,2,5-trimethyl-4-(4-methylphenyl)piperidin-4-ol