1,2,3,4-Tetrakis(trifluoromethyl)-5-thiabicyclo[2.1.0]pent-2-ene

1,2,3,4-Tetrakis(trifluoromethyl)-5-thiabicyclo[2.1.0]pent-2-ene