4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-6-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine

4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-6-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine