3-[(3,3-dimethyl-4,4-diphenyloxetan-2-ylidene)amino]-2-methylpropanenitrile

3-[(3,3-dimethyl-4,4-diphenyloxetan-2-ylidene)amino]-2-methylpropanenitrile