2-(4-Chlorophenyl)-4(3H)-pyrimidinone

2-(4-Chlorophenyl)-4(3H)-pyrimidinone