Xylose tetrakis(trifluoroacetate)

Xylose tetrakis(trifluoroacetate)