Tris(perfluoro(2-isopropoxyethyl))-methylsilane

Tris(perfluoro(2-isopropoxyethyl))-methylsilane