1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,6,6,6-Tridecafluorohexane

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,6,6,6-Tridecafluorohexane