2-Oxiranylmethyl trifluoroacetate

2-Oxiranylmethyl trifluoroacetate