2-[(2,2-dimethyl-4,4-diphenyloxetan-3-ylidene)amino]-2-methylpropanenitrile

2-[(2,2-dimethyl-4,4-diphenyloxetan-3-ylidene)amino]-2-methylpropanenitrile