3-[(2,2-dimethyl-4,4-diphenyloxetan-3-ylidene)amino]-2-methylpropanenitrile

3-[(2,2-dimethyl-4,4-diphenyloxetan-3-ylidene)amino]-2-methylpropanenitrile