2-Isopropyl-5,6-dimethyl-1,3-oxathiane

2-Isopropyl-5,6-dimethyl-1,3-oxathiane