Silane, trimethyl(6-methyl-5-hepten-1-ynyl)-

Silane, trimethyl(6-methyl-5-hepten-1-ynyl)-