Ditrifluoromethyl(chlorocarbonyloxy)amine

Ditrifluoromethyl(chlorocarbonyloxy)amine